MTÜ Sibulatee on toetatud läbi KÜSKi arenguhüppe projekti. Projekt kestab 1.aprill 2018 kuni 30.aprill 2019.

Projekti eesmärk: üheskoos, kaasates võrgustikku, kogukonna aktiivseid liikmeid ja KOVi esindajaid, on loodud MTÜ pikaajaline arengukava, mis aitab meil ühiselt seada eesmärke, mis on olulised piirkonnas ettevõtlus- ja ettevõtlikkusaktiivsuse tõstmiseks ning piirkonna elujõulisuse hoidmiseks. Teiseks oluliseks eesmärgiks on läbi arengukava koostamise protsessi jõuda selgusele MTÜ tegevuste finantseerimise võimalustes ning tõsta eestvedajate motivatsiooni.

KÜSK toetus 8954€, Sibulatee omaosalus 1156€.

Projekti eesmärk saavutatakse aasta vältel toimuva arengukava protsessi abil, mis koosneb seminaridest, õppereisidest ning tootearenduskoolitustest. Protsess kaasab kohalikke aktiivseid inimesi, KOVi esindajaid ja võrgustiku liikmeid; samuti vastavalt vajadusele kutsume oma kogemustest rääkima olulisi eksperte. Seminaridele lisaks teeme väljasõidu koos arengukava loomisesse kaasatud grupiga Setomaale, et saada ülevaade nende heast kogemustest MTÜde juhtrollide võtmisel kogukondade ja sihtkoha arendajatena. Samuti toimub MTÜ finantsvõimekuse tõstmiseks projekti raames kahepäevane tootearenduse koolitus.

Esimene arenguseminar, aprill 2018 100%
Teine arenguseminar, mai 2018 1%
Kolmas seminar koos õppesõiduga Setomaale, okt 2018 1%
Neljas seminar, nov-dets 2018 1%
Tootearenduse koolitus, jaanuar 2019 1%
Kokkuvõttev seminar, veebruar 2019 1%
Projekti kokkuvõte, tegevuskava ülevaatus märts 2019 1%

Teine arenguseminar, kuhu ootame nii võrgustiku liikmeid, aktiivseid kodanikke Sibulatee piirkonnast kui vallavalitsuse esindajaid, toimub 28.mail 2018 kell 10-15 Alatskivi lossis. Lisainfo: 56480065 või info@sibulatee.ee